V pracovní smlouvě nemám uvedenu mzdu. Je to v pořádku?

Ano, pracovní smlouva nemusí nutně obsahovat ustanovení o mzdě. Výše mzdy může být stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo dodatečným písemným sdělením ze strany zaměstnavatele.


Chci změnit zaměstnání, ale můj současný zaměstnavatel nechce uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru. Jak mám postupovat?

Pokud nejsou splněny podmínky pro okamžité zrušení pracovní poměru, může zaměstnanec dát zaměstnavateli písemnou výpověď z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, činí výpovědní doba 2 měsíce. Po uplynutí výpovědní doby může zaměstnanec nastoupit k novému zaměstnavateli.


Potřebuji si dojít k lékaři, ale zaměstnavatel mě nechce pustit. Co mám dělat?

Vyšetření zdravotního stavu představuje tzv. důležitou osobní překážku v práci a je právem každého zaměstnance. Zaměstnanec má právo na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu potřebnou na cestu k lékaři a vyšetření. Při splnění zákonných podmínek lze žádat i náhradu mzdy.


Zaměstnavatel chce, abych začal dělat práce, které nemám v pracovní smlouvě. Musím jej poslechnout a dělat tyto jiné práce?

Zaměstnavatel může po zaměstnanci vyžadovat pouze takovou práci, která je uvedena v pracovní smlouvě. Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou na změně pracovní náplně, může zaměstnavatel nařídit výkon jiné práce jen při splnění podmínek stanovených zákonem. Pokud není naplněn zákonným předpoklad převedení na jinou práci, nemusí zaměstnanec vykonávat bez svého souhlasu novou práci a nemusí podepisovat dodatky k pracovní smlouvě.


Dostal jsem výpověď z pracovního poměru od zaměstnavatele. Můžu se nějak bránit?

Pokud má zaměstnanec za to, že rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné, resp. k podání výpovědi nebyly splněny zákonné podmínky, může tuto skutečnost uplatnit u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázáním.


Úřad práce mě vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. Můžu se proti tomuto rozhodnutí nějakým způsobem bránit?

Ano, proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení uchazeče o zaměstnání lze podat odvolání. Úřad práce může ukončit evidenci uchazeče o zaměstnání pouze na základě konkrétních zákonem daných důvodů. Pokud není zákonný důvod naplněn, je rozhodnutí o vyřazení uchazeče nezákonné a musí být zrušeno.


Mám v pracovní smlouvě zkušební dobu 5 měsíců. Je to v pořádku?

Ne, zkušební doba nesmí být delší než tři měsíce. Lze ji zkrátit, ale nelze ji prodloužit.


Dohodl jsem se se svým zaměstnancem, že nemám již zítra chodit do práce. Nepodepsali jsme si žádný papír. Je to v pořádku?

Ne, protože dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. V případě ústního rozvázání pracovního poměru se k takové dohodě nepřihlíží a pracovní poměr nadále trvá.


Dostal jsem výpověď 20. května. Kdy skončí pracovní poměr?

Pokud činí výpovědní doba 2 měsíce, je posledním dnem pracovního poměru 31. červenec. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.


Dostal jsem výpověď, ale zaměstnavatel v ní neuvedl, z jakého důvodu. Je taková výpověď správná?

Ne, protože zaměstnavatel má povinnost důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, přičemž důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.


Zaměstnanec mi telefonicky sdělil, že u mě končí a ať s ním v práci jako zaměstnavatel již nepočítám. Co s tím můžu dělat?

Pokud zaměstnanec přestane bez řádného důvodu docházet do zaměstnání, lze pracovní poměr okamžitě zrušit, podat soudu návrh na plnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy nebo žádat po zaměstnanci náhradu škody, která tímto jednáním zaměstnavateli vznikla (např. z důvodu přerušení provozu, placení přesčasů, atd.).


Způsobil jsem zaměstnavateli škodu svou nepozorností. Chce po mě nyní zaplacení celé náhrady škody. Kolik po mě zaměstnavatel může nejvíce chtít.

Pokud zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu z nedbalosti, nesmí výše náhrady škody přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.