Stejně jako každá jiná služba nebo zboží mají i právní služby svoji cenu, která se skládá z odměny advokáta a hotových výdajů. Druh a výše odměny závisí na konkrétních okolnostech řešeného případu, časové náročnosti a míře odpovědnosti advokáta. Odměna je stanovena na základě dohody s klientem. Hotové výdaje představují náklady vynaložené v souvislosti s případem, jako jsou soudní poplatky, poštovné, cestovné, poplatky za katastru nemovitostí, atd.

Při první schůzce s Vámi proberu jednotlivé druhy odměn a jejich výhody a nevýhody v závislosti na charakteru Vašeho případu, abychom se mohli dohodnout na odměně, která bude nejlépe odpovídat Vašim požadavkům. Taktéž Vás seznámím s předpokládanými hotovými výdaji. Můžeme se dohodnout na několika různých druzích odměn, a to odměně časové, odměně úkonové, odměně podílové, odměně paušální nebo odměně stanovené pevnou částkou. Pokud se nedohodneme na žádném druhu odměny, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Jednotlivé druhy odměn lze v závislosti na konkrétním průběhu řešení případu kombinovat. Bližší specifikace odměn je uvedena pod jednotlivými odkazy.

Pokud je případ časově náročnější, požaduji ve většině případů přiměřenou zálohu, která je po ukončení poskytování právních služeb vyúčtována. V průběhu poskytování právních služeb mé klienty průběžně informuji o rozsahu poskytnutých právních služeb a o jejich ceně. Lze se dohodnout na jednorázovém uhrazení odměny za právní služby nebo na postupném hrazení formou záloh nebo splátek.

Můžu si dovolit advokáta?

Můžu si dovolit advokáta?

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová

Smluvní odměna podílová nebo výsledková

Smluvní odměna podílová nebo výsledková

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna stanovená pevnou částkou

Smluvní odměna stanovená pevnou částkou

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna