Zda uvádím několik typových případů, které se v mé praxi opakují častěji než jiné případy. Pokud v této části naleznete Váš případ, můžete se podívat na to, jaké máte možnosti postupu a co Vás při řešení Vašeho případu určitě potká a nemine. Jednotlivé typové případy jsou mírně odlehčeny a doplněny o příklady z praxe.

K tomuto rozhodnutí dochází bohužel stále více lidí. Pokud se dostanete do této životní situace, je zapotřebí řešit řadu otázek, které se budou výrazně dotýkat Vašeho budoucího života. Rozvod manželství může být sporný nebo nesporný s tím, že jeho průběh se mění v závislosti na tom, zda máte nezletilé děti či nikoli. Laicky řečeno, pokud se dohodnete na všech otázkách rozvodu, tj. na dětech, důvodech rozvratu manželství i na majetku, může dojít k tzv. nespornému rozvodu. Pokud se na některé záležitosti nedohodnete, musíte si projít tzv. sporným rozvodem.

K nespornému rozvodu lze říci, že je jako rychlé strhnutí lepicí pásky – bolí to, ale máte to rychle za sebou. Oproti tomu sporný rozvod trvá většinou delší dobu a je spojen s větší zátěží manželů. Pokud máte nezletilé děti, bude vždy prvně probíhat řízení o péči a výživě o nezletilé děti. V tomto soudním řízení buď soud rozhodne o svěření Vašich dětí do Vaší péče nebo do péče druhého rodiče, případně do střídavé či společné péče, a určí výši výživného (tzv. alimentů), nebo schválí Vaši dohodu o péči a výživě o nezletilé děti. Bez rozsudku v této věci Vás žádný soud nerozvede. Po ukončení tohoto řízení, tj. rozhodnutí jak a kdo bude do budoucna pečovat o Vaše nezletilé děti, proběhne samotné řízení o rozvod Vašeho manželství. Pokud jste se dohodli na péči o Vaše děti a soud Vaši dohodu schválil a zároveň se dohodnete na úpravě Vašich majetkových poměrů, tj. na všech otázkách týkajících se Vašeho společného jmění manželů, můžete k návrhu na rozvod manželství přiložit uzavřenou dohodu o vypořádání Vašeho společného jmění manželů s tím, že soud Vaše manželství, při splnění další několika zákonných podmínek, rozvede cestou tzv. nesporného rozvodu.

Sporný rozvod je namístě v těch případech, kdy se manželé nejsou schopni na některé základní otázce dohodnout. Bohužel někdy se manželé nejsou schopni dohodnout vůbec na ničem. V takové situaci soud s největší pravděpodobností Vaše manželství taktéž rozvede, avšak tím to pro Vás nekončí. U sporného rozvodu nelze soudu předložit dohodu o vypořádání společného jmění manželů, což má za následek, že k vypořádání společného jmění manželů dochází až po vydání rozsudku o rozvodu manželství. Tuto situaci je pak nutné aktivně řešit, neboť často zůstávají nevyřešeny vlastnické vztahy ke společné nemovitosti, investice do rodinného domu, který patří jen jednom z manželů nebo závazky manželů vyplývající z hypoték a úvěrů. K vypořádání zaniklého společného jmění manželů může dojít formou dohody uzavřené po rozvodu manželství, soudním rozhodnutím vydaným v řízení zahájeném na základě návrhu některého z bývalých manželů nebo tzv. fikcí vypořádání společného jmění manželů v případě, že po dobu tří let od rozvodu manželství nebude uzavřena dohoda nebo zahájeno příslušné soudní řízení.

Ve své praxi jsem se několikrát setkal s názorem, že při rozvodu manželství není advokát zapotřebí a že veškeré důležité věci a vzory lze najít na internetu. Ano, je pravdou, že Vás soud téměř vždy rozvede, avšak je otázkou, jaké důsledky pro Vás takový rozvod bude mít. Každý právní případ, a zvláště pak případ v rodinně právní věci, je zcela specifický a je nutné k němu přistupovat individuálně. Bohužel jsem již viděl případy, kdy jeden z manželů neměl při rozvodu manželství advokáta a přišel o své děti a taktéž o značnou část svého majetku.

Pokud se rozhodnete při rozvodu Vašeho manželství, ať již sporném nebo nesporném, využít mých právních služeb, budu Vás zastupovat v jednotlivých soudních řízení a zpracovávat jednotlivé návrhy, žaloby a dohody. Pokud se manželé dohodnou na všech otázkách týkajících se rozvodu jejich manželství, mohu zastupovat oba manžele a vypracovat dle jejich požadavků jednotlivé dohody, jejichž uzavření je nezbytné k nespornému rozvodu manželství.

Pokud máte dotaz ohledně rozvodu Vašeho manželství nebo ohledně souvisejících otázek týkajících se péče o Vaše děti nebo vypořádání Vašeho majetku, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme Vaše konkrétní možnosti a stanovíme postup, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

Otázka zvýšení nebo snížení výživného se nejčastěji týká tří různých druhů výživného, a to výživného pro děti, výživného pro manžela a výživného pro rozvedeného manžela. Výživné a jeho výše je řešeno buď v rámci rozvodu manželství, nebo samostatně i několik let od rozvodu manželství. Pokud se na výši výživného nedomluvíte, je nutné se s příslušným žalobním návrhem obrátit na soud, který ve věci výživného rozhodne donucujícím rozsudkem.

Výživné manžela přichází v úvahu tam, kde za trvání manželství jeden z manželů má vyšší životní úroveň, než druhý manžel. Dle zákona mají manželé mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost, která jim zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Pokud tedy jeden z manželů má vyšší životní úroveň, může se druhý manžel soudně domáhat toho, aby mu byla vyplácena tímto manželem příslušná částka zaručující stejnou životní úroveň oběma manželům.

Výživné rozvedeného manžela nastupuje v situaci, kdy je manželství již rozvedeno a jeden z manželů není schopen sám se živit a zároveň má tato neschopnost svůj původ v manželství. Typickým příkladem uplatnění tohoto výživného jsou ženy, které za trvání manželství nepracovaly a byly doma s dětmi (většinou na přání muže), přičemž po rozvodu manželství musí pečovat samy o děti a nemohou si najít žádné zaměstnání.

Výživné dětí lze rozdělit dle toho, zda je dítě zletilé či nezletilé. Pokud je dítě již zletilé, musí svůj nárok vůči rodiči, případně oběma rodičům, uplatňovat samo. Pokud je dítě nezletilé, uplatňuje nárok na výživné rodič. Při stanovení výše výživného se vychází zejména z potřeb dítěte a majetkových poměrů rodičů.

Pro změnu výše výživného je podstatné, zda se nějakým způsobem změnily okolnosti, za nichž bylo o výživném rozhodováno naposledy. Může se jednat o výši příjmu některého z manželů nebo rodiče, narození nového dítěte, nastoupení dítěte na střední nebo vysokou školu, zvýšení nebo snížení výdajů jednoho z manželů, rodiče nebo dítěte, zhoršení zdravotního stavu rodiče, ztráta nebo změna zaměstnání, atd. Pokud máte za to, že je nutné upravit výši výživného, a to snížit nebo zvýšit, musí být takový závěr podložen nějakou podstatnou změnou okolností.

Výše výživného zletilého dítěte, výživného rozvedeného manžela a výživného manžela, tj. výživného stanoveného za trvání manželství, se stanoví na základě skutečností, které jsou před soudem tvrzeny a prokázány. Je tedy důležité, aby bylo v žalobním návrhu a v průběhu soudního řízení tvrzeno a prokazováno vše, co je podstatné pro požadovanou výši výživného. Zejména je zapotřebí navrhovat veškeré důkazy, které jsou ve Váš prospěch, a vyvracet důkazy, které jsou ve Vás neprospěch. Pokud nebudete v průběhu soudního řízení řádně postupovat, nemusí Vám být v důsledku nesprávného procesního postupu požadované výživné zcela nebo zčásti přiznáno.

Řízení týkající se výživného nezletilého dítěte probíhá jiným způsobem. V rámci tohoto řízení má soud povinnost zjišťovat všechny skutečnosti podstatné pro stanovení výše výživného, tj. soud sám vyhledává a provádí důkazy. I v tomto řízení je však důležité příslušné důkazy navrhovat a činit procesní úkony, neboť soud nemůže znát veškeré skutečnosti, které například znají jen rodiče. Pokud je rodič v soudním řízení aktivní, má většinou vyšší šanci na úspěch, než rodič, který je v řízení pasivní a nenavrhuje potřebné důkazy nebo nečiní nutné procesní úkony.

Při řešení případu týkajícího se výživného Vás můžu zastupovat v průběhu celého soudního řízení, můžu Vám vypracovat příslušnou žalobu nebo jiné procesní úkony či dohody, nebo Vám můžu poskytnout právní konzultaci ohledně Vašich možností a postupů.

Pokud máte dotaz ohledně některého druhu výživného, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme Vaše konkrétní možnosti a stanovíme postup, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

V dnešní době neznám prakticky žádného člověka, který by neměl někdy alespoň jeden úvěr nebo hypotéku. Pokud člověk zvládá vše hradit ve stanovených termínech, je vše v pořádku. Stále častěji se však stává, že lidé nejsou po čase schopni úvěry splácet a začínají si brát jedny úvěry, aby uhradili druhé úvěry, tzn. vytloukají klín klínem, až se dostanou do celkové platební neschopnosti nebo do rukou nějakého lichváře. Klientům vždy říkám, že každý problém může mít řešení. Důležité je postavit se problému čelem a začít jej aktivně řešit.

Pokud se dostanete do situace, kdy splátky úvěrů a půjček již nejste schopni platit, máte prakticky jen tři možnosti dalšího postupu. Můžete podat insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení, můžete závazky refinancovat a snížit tak počet závazků a výši měsíčních splátek nebo se můžete proti jednotlivým úvěrům a půjčkám bránit. Vhodnost jednotlivých řešení záleží na konkrétních okolnostech každého případu. Vždy je zapotřebí všechno spočítat a posoudit platnost každého závazku.

Insolvence, potažmo oddlužení, je v současné době pojem známý široké veřejnosti jako rychlý a nejlepší způsob vyřešení finanční krize člověka. Ono tomu tak ale úplně není. Insolvence totiž není pro každého, kdo není schopen plnit své závazky. Řešení dluhů cestou insolvence sebou nese řadu dlouhodobých omezení člověka, které nemusí být s ohledem na povahu závazků a majetkovou situaci nejvhodnější. Více informací k insolvenci uvádím samostatně v článku „Chci jít do insolvence“.

Refinancování závazků přichází do úvahy zejména tam, kde závazky ještě nejsou v takové výši, která by odůvodňovala podání insolvenčního návrhu a zároveň se jedná o závazky sjednané řádně a platně, tzn. nelze proti takovým závazkům uplatnit žádnou právní obranu.

Třetí možný postup spočívající v obraně proti požadavkům věřitelů je nutné uplatnit v případech, kdy nejsou sjednané úvěry a půjčky v pořádku a lze tedy celkové závazky snížit cestou právní obrany. Řada klientů tomuto postupu nedůvěřuje a raději chce rovnou jít do insolvence, což však nemusí být vždy to nejlepší řešení. Typickým příkladem této situace byl klient, který chtěl jít do insolvence s tím, že měl celkem deset závazků, které již nebyl schopen hradit. Po posouzení těchto závazků jsem klientovi doporučil jednotlivé právní obrany proti většině jeho úvěrů. V období čtyř měsíců osm věřitelů na základě uplatněné právní obrany stáhlo své nároky a klientovi se snížily závazky a měsíční splátky o přibližně sedmdesát procent. Zbývající závazky byl klient schopen bez problémů hradit.

Trh s finančními službami je přesycený nejrůznějšími společnostmi, službami a nabídkami. Ne vždy se však jedná o společnosti, které postupují při poskytování finančních produktů v souladu se zákony. Z důvodu ochrany před neférovými poskytovateli finančních služeb obsahuje občanský zákoník a zákon o spotřebitelském úvěru celou řadu pravidel a povinností, které musí poskytovatelé finančních služeb dodržovat. Pokud taková pravidla nedodržují, má to většinou za následek neplatnost smlouvy o úvěru. Pokud je smlouva o úvěru neplatná, má člověk povinnost pouze vrátit to, co si půjčil, nikoli však již smluvní úroky, odměny, poplatky nebo pokuty.

Řada poskytovatelů úvěrů si je neplatnosti svých smluv a nevymahatelnosti nároků vědoma a proto jen neustále vyhrožuje písemnými a telefonickými upomínkami tak, aby člověka dohnala do kouta a ten nakonec zaplatil.

Jako příklad takového postupu mohu uvést případ mého klienta, který měl úvěr u jedné velké známé nebankovní společnosti. Smlouva o úvěru byla uzavřena na částku ve výši 50.000,- Kč s tím, že klient měl uhradit věřiteli 90.000,- Kč. Věřitel však porušil při uzavírání smlouvy o úvěru ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, což mělo za následek neplatnost smlouvy o úvěru. Klient tak vrátil věřiteli pouze poskytnutý úvěr 50.000,- Kč a ušetřil 40.000,- Kč.

Z doposud řešených případů vyplývá, že právní obrana je úspěšnější proti úvěrům poskytovaným nebankovními institucemi, než proti úvěrům poskytovaným bankami. Může se jednat o úvěry nebo půjčky sjednané s obchodním zástupcem i o úvěry a půjčky sjednané přes internet. Neplatnost smluv, nebo některých jejich částí, se může týkat i některých velkých nebankovních poskytovatelů úvěrů, kteří jsou známí z televizních a internetových reklam. To, že je poskytovatel úvěrů velkou společností a má finanční prostředky na reklamní kampaň, neznamená, že jeho smlouvy o úvěru jsou v pořádku a že jeho nároky jsou oprávněné.

Pokud je smlouva o úvěru neplatná, je možné žádat od poskytovatele úvěrů zaplacení smluvních úroků, poplatků a odměny i zpětně po uhrazení celého závazku. Když se vrátíme k výše uvedeném příkladu, tak klient, který by uhradil na základě neplatné smlouvy 90.000,- Kč, může po věřiteli požadovat vrácení 40.000,- Kč, neboť je povinen vrátit pouze poskytnutý úvěr. Veškeré platby, které věřitel přijal navíc, jsou bezdůvodným obohacením a věřitel je povinen je vrátit. Klient by z takové smlouvy mohl dosáhnout zpětného vyplacení částky ve výši 40.000,- Kč.

Právní obrana může spočívat taktéž v procesních úkonech směřujících proti rozhodčím nálezům a v rámci soudních řízení a exekucí. Pokud je proti Vám vydán rozhodčí nález nebo je proti Vám vedeno rozhodčí řízení, je možné v některých případech napadnout platnost rozhodčí smlouvy nebo doložky a tím výrazně snížit částku, kterou věřitel požaduje uhradit. Pokud je proti Vám vedena exekuce, je v některých případech možné celou exekuci zastavit, protože může být vedena zcela neoprávněně. V rámci exekuce lze taktéž snížit požadované částky o náklady exekuce, které v mnoha případech bývají vypočteny v rozporu s právními předpisy.

Pokud se na mne obrátíte s tím, že chcete řešit své závazky, posoudím platnost jednotlivých smluv a oprávněnost jednotlivých nároků. Po posouzení Vaší situace Vám doporučím komplexní řešení. Následně začnu komunikovat s jednotlivými věřiteli a zastupovat Vás v jednotlivých soudních či rozhodčích řízeních nebo exekucích. Jednání s věřiteli vedu tak, aby nemuselo být zbytečně zahajováno soudní řízení. Někdy se však soudnímu řízení vyhnout nelze. Řada mých klientů byl velmi překvapena tím, kolik v důsledku správné právní obrany ušetřili finančních prostředků, potažmo že jim věřitel ještě finanční prostředky vracel.

Pokud máte dotaz ohledně Vašich závazků a Vaší právní obrany proti věřitelům, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme Vaše konkrétní možnosti a stanovíme postup, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

V dnešní době neznám prakticky žádného člověka, který by neměl někdy alespoň jeden úvěr nebo hypotéku. Pokud člověk zvládá vše hradit ve stanovených termínech, je vše v pořádku. Stále častěji se však stává, že lidé nejsou po čase schopni úvěry splácet a začínají si brát jedny úvěry, aby uhradili druhé úvěry, tzn. vytloukají klín klínem, až se dostanou do celkové platební neschopnosti nebo do rukou nějaké lichváře. Klientům vždy říkám, že každý problém může mít řešení. Důležité je postavit se problému čelem a začít jej aktivně řešit.

Jedna z možností, jak svoji majetkovou situaci řešit, je podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení. Vždy však klientům říkám, že insolvence není „všelék“, který jim sám od sebe pomůže ze všech problémů. Insolvenční řízení je dlouhým a náročným procesem, který může mít řadu úskalí. Rozhodnutí, zda je podání insolvenčního návrhu tím nejlepším řešením, záleží na komplexním posouzení jednotlivých závazků a majetkové situace klienta. V některých případech mým klientům doporučuji jiná řešení spočívající například v právní obraně proti jednotlivým závazkům. Více informací k různým způsobům řešení finančních problémů uvádím v článku „Mám dluhy a chci se z nich dostat“.

Insolvenční návrh může podat každá společnost i každá fyzická osoba, podnikající i nepodnikající. Pokud je navrhovatel v úpadku, tj. má více věřitelů a je v platební neschopnosti, bude soud rozhodovat o způsobu řešení úpadku, kterými jsou oddlužení, konkurs a reorganizace.

Klienti ve většině případů požadují, aby se jejich úpadek řešil formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. Povědomí o tomto způsobu řešení úpadku je mezi lidmi zřejmě rozšířeno nejvíce. Jedná se o to, že klient bude po dobu pěti let splácet ze svého příjmu určenou částku tak, aby za tuto dobu uhradil alespoň 30 % všech pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud klient splní veškeré své povinnosti, tak soud rozhodne, že nemusí hradit žádné další závazky a klient má možnost začít žít nový život bez dluhů. Aby klient bez problémů dosáhl na oddlužení, potřebuje mít dostatečný měsíční příjem, který zajistí uhrazení alespoň 30 % závazků, a žádný z jeho závazků nesmí být z podnikatelské činnosti.

Pokud klient nesplní podmínky oddlužení, soud rozhodne, že se jeho úpadek bude řešit konkursem. Tento způsob řešení úpadku ve zkratce znamená, že se prodá veškerý majetek klienta, výtěžek z prodeje se rozdělí věřitelům s tím, že neuhrazené závazky budou věřitelé dále vymáhat po skončení insolvenčního řízení, tj. závazky nezanikají. Je proto velmi důležité, aby Vaše majetková situace byla odborně posouzena tak, aby insolvenční řízení proběhlo dle Vašich požadavků.

Je mi známo, že insolvenční problematiku řeší řada neziskových organizací a bezplatných právních poraden. Taková společnost Vám ve většině případů zpracuje insolvenční návrh a dále Vás nechá v insolvenčním řízení samotné. Avšak i v průběhu insolvenčního řízení je zapotřebí činit nejrůznější procesní úkony a aktivně reagovat na činnosti soudu a insolvenčního správce tak, aby pro Vás insolvenční řízení dopadlo co nejlépe. Bohužel většina dlužníků podá, nebo si za sebe nechá podat, insolvenční návrh a dále vše odsouhlasí a k ničemu se nevyjadřuje. To je však špatně. Například v rámci přezkumného jednání je zapotřebí posoudit veškeré přihlášené pohledávky a následně je v neoprávněných částech popírat. Tímto postupem může klient ušetřit nemalé finanční prostředky, protože někteří věřitelé přihlašují do insolvenčního řízení i takové pohledávky, které jsou v rozporu se zákonem.

Pokud se na mne obrátíte s tím, že chcete zajistit podání insolvenčního návrhu, posoudím nejprve Vaši celkovou situaci dle předložených podkladů a případně Vám navrhnu i alternativní řešení Vaší situace. Poskytuji právní služby v rozsahu celého insolvenčního řízení, tj. od zpracování insolvenčního návrhu, přes posuzování přihlášených pohledávek, až po podání žádosti o osvobození od placení zbývajících neuhrazených pohledávek.

Pokud máte dotaz ohledně podání insolvenčního návrhu a Vaší majetkové situace, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme Vaše konkrétní možnosti a stanovíme postup, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

Dle statistických údajů počty exekucí neustále rostou. Otázky týkající se exekucí jsou tak pro spoustu lidí hodně aktuální. Ne vždy však exekuce probíhá dle zákona a ne vždy dochází k vymáhání oprávněných částek. Setkal jsem se s případy, kdy byla exekuce vedena několik let a až se klient začal aktivně proti exekuci bránit, došlo k celému zastavení exekuce, protože byla vedena neoprávněně a v rozporu se zákonem.

Exekuce je vždy vedena na základě nějaké konkrétního exekučního titulu. Může se jednat o rozsudek soudu, elektronický platební rozkaz, platební výměr, rozhodčí nález, notářský zápis s přímou vykonatelností atd. Pokud si přebíráte řádně poštu, nemělo by se stát to, že nevíte o nějakém řízení, ve kterém Vám byla uložena povinnost něco zaplatit. Exekutor k Vám nikdy nemůže dojít bez toho, abyste neměli možnost se s vykonávanou povinností dříve seznámit. Jakmile je exekuce zahájena, postupuje exekutor tak, aby byl dluh co nejrychleji vymožen (např. postižení mzdy, postižení bankovních účtů, prodej věcí, atd.). V případě, že by exekuce mohla být neoprávněná, je tedy nutné se bránit co nejdříve, aby bylo zamezeno vzniku škod v důsledku činnosti exekutora.

Pokud je na Váš majetek nařízena exekuce, mohou dle konkrétních okolností přicházet do úvahy zejména následující způsoby právní obrany:

  • podání návrhu na částečné nebo úplné zastavení exekuce, pokud je exekuce vedena neoprávněně nebo v rozporu se zákonem,
  • podání návrhu na odklad exekuce, aby nedošlo na Vašem majetku k nenapravitelným škodám,
  • obrana v případě nepřiměřeného způsobu vedení exekuce (např. pokud exekutor chce prodat Váš dům pro desetitisícový dluh),
  • obrana proti nezákonným úkonům exekutora (např. proti ohodnocení Vašeho domu, který má být předmětem dražby),
  • námitky proti nákladům exekuce, tj. pokud si exekutor vypočítá odměnu, která neodpovídá právním předpisům, lze se domoci jejího snížení.

Pokud je na Váš majetek vedena exekuce, nenechávejte vše v rukou exekutora a věřitele. V některých případech můžete úspěšně ovlivnit Vaše procesní postavení a ušetřit značné finanční prostředky. V případě, že se na mne obrátíte s požadavkem na zastupování v exekuci, posoudím Váš případ a seznámím Vás s možnostmi dalšího postupu. V rámci právních služeb je samozřejmě i komunikace s příslušným exekutorem a věřitelem.

Pokud máte dotaz ohledně exekuce a postupů, které můžete v rámci exekuce uplatnit, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme Vaše konkrétní možnosti a stanovíme postup, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

Pohledávky mohou vznikat z různých důvodů,jako je nevrácená půjčka, nesplněný závazek ze smlouvy, náhrada škody, sleva z kupní ceny, bezdůvodného obohacení atd. Pokud dlužník příslušný závazek nevrátí, je zapotřebí jej vymáhat cestou soudního, případně rozhodčího, řízení a exekuce. Před započetím vymáhání je zapotřebí zhodnotit, na jaké konkrétní nároky máte právo a jaký způsob vymáhání pro Vás bude nejefektivnější. Vymáhání pohledávky se skládá ze tří základních fází, a to z předsoudního vyjednávání, tzv. nalézacího řízení a exekuce.

V rámci předsoudního vyjednávání je dlužníkovi zasílána předžalobní výzva, ve které je specifikován požadovaný závazek a jeho výše s tím, že pokud se chce dlužník vyhnout navýšení celkové částky, měl by začít platit. Z mé praxe vyplývá, že přibližně 50 % advokátních předžalobních výzev je úspěšných, tj. na jejich základě začali dlužníci hradit nebo uzavírat mimosoudní dohody tak, aby nedošlo k zahájení soudního řízení.

Pokud dlužník na základě výzvy neuhradí požadovanou částku, je nutné přistoupit k zahájení soudního řízení. Dle okolností většinou volím podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Oproti klasické žalobě a vydání rozsudku je vydání elektronického platebního rozkazu značně rychlejší (dle rychlosti příslušného soudu trvá vydání elektronického platebního rozkazu přibližně 1 až 2 měsíce).

Jakmile je vydáno příslušné rozhodnutí a toto rozhodnutí nabyde právní moci, tj. dlužník se proti němu neodvolá, přichází na řadu třetí fáze vymáhání, kterou je výkon rozhodnutí, tj. faktické vymožení povinnosti, která byla dlužníkovi uložena soudem. Při výkonu rozhodnutí se můžete obrátit na soud nebo na soudního exekutora. Obě formy vymáhání mají své klady a zápory. Volba formy vymáhání záleží na konkrétních okolnostech každého případu.

Některým věřitelům brání v soudním vymáhání jejich pohledávek skutečnost, že nemají dostatečné finanční prostředky na zaplacení soudních poplatků. V takovém případě je možné podat žádost o osvobození od soudních poplatků. Dle Vašich majetkovým poměrů následně soud rozhodne, zda Vám přizná osvobození od soudních poplatků, či nikoli. S vyplněním této žádosti Vám samozřejmě pomůžu.

Pokud se rozhodnete vymáhat svoji pohledávku prostřednictvím mých právních služeb, prvně posoudím, zda je Váš nárok oprávněný a zda případně nemáte nárok na nějaká další plnění, jako jsou úroky z prodlení, náklady spojené s vymáháním nebo smluvní pokuty. Právní služby při vymáhání pohledávek spočívají v právním posouzení Vašich nároků, jednání s dlužníkem, zastupování v soudním řízení a exekuci a v učinění potřebných procesních úkonů.

Pokud máte dotaz ohledně vymáhání Vaší pohledávky, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme Vaše konkrétní možnosti a stanovíme postup, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

Lidé uzavírají smlouvy prakticky každý den, ať již ústní nebo písemné. Když jeden ráno autobusem do práce, tak uzavíráte smlouvu o přepravě, a když si ráno kupujete svačinu, tak uzavíráte v obchodě kupní smlouvu. Tyto tzv. každodenní smlouvy většinou nepotřebuji nějaké zvláštní právní hodnocení. Lidé je uzavírají běžně a v mnoha případech si ani neuvědomují, že jsou účastníky smluvního vztahu. Na tom není nic špatného, a kdyby tomu bylo jinak, zřejmě by naše společnost nemohla vůbec fungovat.

Jiná situace však nastává ve chvíli, kdy člověk hodlá uzavřít smlouvu, kterou neuzavírá tak běžně, nebo jejíž uzavření či nedodržení se může výrazně projevit na jeho majetkové situaci či na jeho právech a povinnostech. Může se jednat o smlouvu, kterou se převádí hodnotnější movitý majetek nebo nemovitosti, pracovní smlouvu, smlouvu, na jejímž základě se půjčují peníze, smlouvu o dílo, na jejímž základě dojde k realizaci větších stavebních úprav, atd.

Pokud se dostanete do situace, kdy budete uzavírat smlouvu, kterou neuzavíráte každý den, položte si jednu základní otázku: „Jsem schopný posoudit veškeré důsledky, které pro mě tato smlouva může mít?“ Pokud si popravdě odpovíte ne, je dobré se obrátit na advokáta, který Vám smlouvu připraví dle Vašich konkrétních požadavků, upozorní na možná rizika související se smlouvou a zodpoví Vaše otázky.

Je mi známo, že na internetu koluje zdarma řada vzorových smluv, které se více či méně tváří jako odborné dokumenty. Je nutné si uvědomit, že většina těchto vzorových smluv je vytvořena zcela obecně a nemůže tak pokrýt veškerá specifika konkrétního právního vztahu, do kterého máte v úmyslu vstoupit. Popravdě jsem nikdy moc nechápal lidi, kteří uzavírají smlouvu, ve které přijímají nebo se zavazují k plnění v řádu statisíc až milionů, a nezajdou za advokátem, protože chtějí ušetřit na zpracování nebo kontrole smlouvy několik tisíc korun.

Právní služby týkající se smluv se dají rozdělit na dvě skupiny, a to vytvoření smlouvy a kontrolu již vytvořené smlouvy. Pokud máte zájem o zpracování nové smlouvy, je postup takový, že na základě Vašich požadavků zpracuji návrh smlouvy, který Vám zašlu k pročtení. Následně do návrhu smlouvy zapracuji Vaše připomínky a připomínky protistrany tak, aby vznikla finální podoba smlouvy připravená k podpisu. Pokud máte zájem o kontrolu smlouvy, kterou připravil někdo jiný, zpracuji Vám písemný rozpor smlouvy, ve kterém upozorním na jednotlivá rizika smlouvy a navrhnu konkrétní úpravy předložené smlouvy.

Poté, co připravím konečnou podobu smlouvy, Vám ji předám v elektronické nebo písemné podobě. Máte taktéž možnost uzavřít smlouvu přímo v mojí kanceláři. Disponuji knihou o prohlášeních o pravosti podpisu, což znamená, že můžu na smlouvách tzv. úředně ověřit podpisy a Vy již nemusíte zajišťovat ověření podpisu u notáře nebo na CzechPointu.

Pokud máte dotaz ohledně zpracování nebo kontroly smlouvy, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme jednotlivá ustanovení smlouvy. Taktéž můžete zvolit službu On-line smlouvy.

Kupní smlouva týkající se nemovitostí, tj. rodinných domů, bytových jednotek a pozemků, je zřejmě nejčastější smlouvou, kterou si klienti nechávají od advokátů zpracovávat. Pro většinu lidí představuje prodej nebo koupě domu či bytu životní rozhodnutí, které je ovlivní na mnoho let.

Koupě nemovitosti probíhá ve dvou fázích, a to uzavření příslušné smlouvy a provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Kupující se vlastníkem nemovitosti nestává uzavřením smlouvy, ale až provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí. V důsledku této právní úpravy se může stát, že vlastník nemovitosti uzavře několik kupních smluv s různými osobami, inkasuje ode všech kupní cenu za nemovitost, ale vlastníkem se stane pouze ten kupující, který první podá návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ostatní kupující nebudou mít peníze ani nemovitost.

V kupní smlouvě, kterou se převádí vlastnického právo k nemovitosti, by měla být ošetřena celá řada skutečností tak, aby obě strany smlouvy měly jistotu, že obchod bude proveden bez komplikací s minimálním rizikem. Jedná se o skutečnosti týkající se kupní ceny a jejího zaplacení, právního a faktického stavu nemovitosti, vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, předání nemovitosti, možnosti odstoupení od smlouvy, atd.

Vždy říkám klientům, že většina obchodů s nemovitostmi proběhne zcela v pořádku bez jakékoli komplikace tak, že by advokáta vůbec nebylo zapotřebí. Avšak pak je zde malé procento případů, které skončí velkým problémem. Jste ochotni riskovat to, že zrovna Váš případu bude v tom malém procentu případů, ve kterém nastane nějaký problém, který Vás může stát i několik milionů?Pro případ problémů, které nastanou po uzavření smlouvy, dává odborně zpracovaná smlouva správný podklad ke zdárnému řešení.

S převodem vlastnického práva k nemovitostem úzce souvisí úschova kupní ceny. Smyslem úschovy kupní ceny je ochrana obou smluvních stran, tj. prodávajícího i kupujícího. Pokud nedojde k úschově kupní ceny, bude vždy v jednom okamžiku v dispozici jedné smluvní strany nemovitost i kupní cena. Buď bude kupní cena, nebo její část, hrazena před provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a prodávající bude tedy mít v dispozici nemovitosti i peníze, anebo bude kupní cena hrazena po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a tedy kupující bude mít v dispozici nemovitosti i peníze. Za této situace může dojít například k podvodu, k nařízení exekuce či insolvence nebo k úmrtí smluvní strany, která má v dispozici nemovitost i kupní cenu, což může mít pro druhou smluvní stranu za následek, že se ani k jedné věci již nikdy reálně nedostane.

Pokud si však smluvní strany zvolí úschovu kupní ceny, je tato situace vyloučena. Postup při uzavření kupní smlouvy s úchovou je následující. Dojde k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úschově a následně kupující složí kupní cenu do úschovy. Po složení kupní ceny podává schovatel návrh na provedení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Po dokončení katastrálního řízení a po osvědčení, že kupující je řádným vlastníkem kupované nemovitosti, je kupní cena vyplacena prodávajícímu. Při takovém postupu není ani jedna ze smluvních stran ohrožena tím, že by byla nemovitosti i kupní cena v jednom okamžiku v dispozici jedné smluvní strany.

Pokud se rozhodnete využít mých právních služeb s požadavkem na zajištění převodu vlastnického práva k nemovitosti, zpracuji Vám kupní smlouvu dle Vašich požadavků, zajistím úschovu kupní ceny, zpracuji návrh na provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a případně další dokumenty, které budou zapotřebí. K podpisu kupní smlouvy může dojít v mojí kanceláři. Disponuji knihou o prohlášeních o pravosti podpisu, což znamená, že můžu na smlouvách tzv. úředně ověřit podpisy a Vy již nemusíte zajišťovat ověření podpisu u notáře nebo na CzechPointu.

Pokud máte v úmyslu koupi nebo prodej domu, bytu nebo pozemku, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme postup převodu vlastnického práva k příslušné nemovitosti, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. Taktéž můžete zvolit službu On-line smlouvy.

Pokud se člověk stane obětí trestného činu, může v rámci trestního řízení vykonávat celou řadu práv, která mohou ovlivnit průběh trestního řízení. Lidé poškození trestným činem se většinou snaží dosáhnout dvou cílů, a to odsouzení pachatele, které pro ně představuje určitou morální satisfakci, a náhrady škody způsobené trestným činem. V naplnění obou těchto cílů Vám může být advokát velmi nápomocen.

Pokud je vůči Vám spáchán trestný čin, je prvním Vaším úkonem podání trestního oznámení. Oznámit spáchání trestného činu můžete u policejního orgánu nebo u státního zástupce, a to písemně nebo i ústně do protokolu. V praxi se mi osvědčilo, že nejlepší je podávat trestní oznámení písemně u státního zástupce, neboť státní zástupce je v trestním řízení nadřízeným policejního orgánu. Trestní oznámení by mělo obsahovat popis všech skutečností týkající se trestného činu. Nutno podotknout, že tyto skutečnosti musí být pravdivé. Při zpracování trestního oznámení Vám advokát může pomoci s popisem příslušného skutku, který má být trestným činem a s právní kvalifikací tohoto skutku. Taktéž je častokrát do trestního oznámení uváděna rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR týkající se obdobných trestných činů. Dobře napsané trestní oznámení, které je podloženo odkazy na trestní zákon a na příslušnou judikaturu, Vám dává větší šanci, že se jím policejní orgán bude relevantně zabývat.

V průběhu trestního řízení může advokát vystupovat jako Vás zmocněnec, který ve Vašem zastoupení vykonává řadu oprávnění, jako je navrhování důkazů, nahlížení do spisu, kladení otázek svědkům, účast na vyšetřovacích úkonem, vyjadřování se k provedeným důkazům, atd. Pokud jsou tato oprávnění vykonávána správně, můžete například zamezit tomu, aby došlo k zastavení trestního stíhání nebo k propuštění pachatele na svobodu.

Významným oprávněním poškozeného v trestním řízení je právo požadovat náhradu škody. Pokud byla poškozenému způsobena nějaká škoda, může ji požadovat po pachateli rovnou v rámci trestního řízení a nemusí podávat samostatnou soudní žalobu. Avšak aby byla náhrada škody poškozenému přiznána, je nutné ji kompletně vyčíslit a toto vyčíslení řádně odůvodnit, což je zejména v případech škody na zdraví dost složité. Pokud nebude škoda řádně vyčíslena a prokázána, soud v trestním řízení náhradu škody poškozenému nepřizná a poškozený bude nucen zahájit soudní řízení, které bude spojeno s povinností zaplatit soudní poplatek a jiné související náklady. Správné vyčíslení škody způsobené trestným činem Vám může ušetřit spoustu času a financí.

Pokud se rozhodnete využít mých právních služeb jako poškození v rámci trestního řízení, můžu Vás zastupovat ve všech stádiích trestního řízení, tj. od podání trestního oznámení až po vydání rozsudku v hlavním líčení před soudem. Právní služby budou spočívat zejména v komunikaci s policejním orgánem a státním zástupcem, posouzení a vyčíslení Vašich nároků na náhradu škody, zpracování procesních podání dle trestního řádu, účast při vyšetřovacích úkonech a při jednáních, atd.

Pokud jste se stali obětí trestné činu, můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme, jaké máte možnosti v nadcházejícím trestním řízení a jakým způsobem bude nejlepší hájit Vaše práva.

Obvinění ze spáchání trestného činu je pro většinu lidí jedním ze zlomových okamžiků jejich života, neboť případné odsouzení za trestný čin se může výrazným způsobem dotknout rodinných vazeb, postavení člověka ve společnosti, majetkové situace, stávajícího i budoucího povolání, vztahů s obchodními partnery, atd. Již pouhé obvinění ze spáchání trestného činu může mít značně nepříznivé důsledky, a to i když následně dojde ke zproštění všech obvinění.

Trestní řízení se dělí na dvě základní stadia, a to přípravné řízení a řízení před soudem. V průběhu přípravného řízení shromažďuje policejní orgán a státní zástupce důkazy o trestném činu v takovém rozsahu, aby mohla být podána obžaloba. V průběhu řízení před soudem již veškeré úkony činí příslušný soud, který taktéž vydává konečný rozsudek, tj. rozhodnutí, zda je obviněný vinen či nikoli.

Pokud jste byli obviněni ze spáchání trestného činu nebo jste byli na podání vysvětlení jako podezřelý a vše nasvědčuje tomu, že bude zahájeno Vaše trestní stíhání, měli byste si rozmyslet, co budete před orgány činnými v trestním řízení vypovídat nebo zda využijete Vašeho práva nevypovídat. V průběhu trestního řízení můžete činit celou řadu úkonů, které mohou vést k vyslovení Vaší neviny, jako je navrhování důkazů, rozporování provedených důkazů, nahlížení do spisu, podávání stížností a jiných opravných prostředků, účast na vyšetřovacích úkonech, atd.  To, jakým způsobem budete vykonávat v průběhu trestního řízení svá práva, resp. jakou zvolíte obhajobu, se může výrazně odrazit v tom, jak bude ve Vašem případu rozhodnuto.

Advokát za obviněného může jako obhájce činit veškeré úkony, které je oprávněn vykonávat obviněný. Obviněný má právo se s advokátem kdykoli radit, a to bez přítomnosti jakékoli další osoby. Pokud je obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může za ním advokát kdykoli dojít. Advokát je přítomen u všech výslechů obviněného a zaručuje, že při výslechu nebude na obviněného vyvíjen nezákonný nátlak ze strany policejního orgánu.

Pro určení správné obhajoby je určující právní kvalifikace skutku, který je Vám kladen za vinu, a dále rozsahu skutečností, které jsou orgány činné v trestním řízení schopny v trestním řízení prokázat. Co nelze prokázat, jakoby nebylo. Po zhodnocení těchto skutečností je nutné zvolit konkrétní postup obhajoby.

Pokud se rozhodnete využít mých právních služeb v oblasti trestního práva, můžu vykonávat Vaši obhajobu od prvních úkonů trestního řízení až po konečné rozhodnutí o vině. Můžete mne kontaktovat a sjednat si schůzku, na které probereme, jaké máte možnosti při Vaší obhajobě a jakým způsobem bude nejlepší hájit Vaše práva.