Při sjednání tohoto druhu odměny bude celková výše odměny odpovídat počtu provedených úkonů právní služby krát odměna za jeden úkon právní služby. Jednotlivé úkony právní služby jsou specifikovány v ust. § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., dle které se úkonem právní služby rozumí např. zpracování žaloby, porada s klientem, zpracování právního rozboru, zpracování smlouvy, atd.Odměna za jeden úkon právní služby může být individuálně sjednána nebo může být vypočtena postupem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Při sjednání odměny za jeden úkon právní služby přihlížím zejména k časové a odborné náročnosti případu. V současné době se výše sjednané odměny za jeden úkon právní služby pohybuje nejčastěji v rozmezí od 3.000,- Kč do 6.000,- Kč.

Při stanovení výše odměny za jeden úkon právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. se vychází z tzv. tarifní hodnoty, která odráží hodnotu konkrétního případu. Pro přiblížení uvedu příklad. Pokud má klient zájem vymáhat dlužné nájemné ve výši 50.000,- Kč, je tarifní hodnotou částka ve výši 50.000,‑ Kč a odměna za jeden úkon právní služby bude činit 3.100,- Kč. Pokud by byla vymáhána částka ve výši 100.000,- Kč, činila by odměna za jeden úkon právní služby 5.100,- Kč. Toto stanovení odměny se používá taktéž při stanovení náhrady nákladů v soudním řízení, což znamená, že na základě těchto výpočtů Vám bude v úspěšném soudním sporu protistrana povinna uhradit náklady Vašeho advokáta.