Aniž si to většina lidí uvědomuje, přichází lidé do styku s občanským právem každý den, ať již se svezou autobusem (uzavírají smlouvu o přepravě) nebo si v obchodě koupí svačinu (uzavírají kupní smlouvu). Občanské právo obsahuje celou řadu rozličných institutů, pravidel a postupů týkajících se běžného života, které jsou v současné době upraveny zejména novým občanským zákoníkem.

V rámci občanského práva se na mne můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

 • zpracování smluv – kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o dílo a další typy smluv dle konkrétních požadavků klienta;
 • dluhová problematika – posouzení platnosti uzavřených smluv o půjčce nebo úvěru, komunikace s bankami i nebankovními poskytovateli finančních prostředků, právní obrana proti nepřiměřeným nároků věřitelů i v rámci soudního řízení, rozhodčího řízení nebo exekuce;
 • vymáhání pohledávek–komunikace s dlužníky, zpracování předžalobní výzvy, zastupování v soudním řízení a v exekuci;
 • dědictví – zpracování závěti, listiny o vydědění a dědických smluv, zastupování v řízení o projednání dědictví, komunikace s notáři;
 • spoluvlastnictví –zpracování dohody o užívání společné věci, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, řešení sporů mezi spoluvlastníky;
 • ochrana spotřebitele – odstoupení od spotřebitelské smlouvy a související práva a povinnosti, práva spotřebitele, spotřebitelské úvěry;
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení – škoda na zdraví i na majetku, posouzení výše škody a bezdůvodného obohacení, případně zajištění znaleckého posudku, vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení;
 • společenství vlastníků jednotek – založení, změna nebo zrušení SVJ, zpracování stanov SVJ a souvisejících listin, zajištění průběhu shromáždění SVJ, vymáhání pohledávek SVJ za vlastníky bytových jednotek;
 • pojištění – posouzení nároku vůči pojišťovně, komunikace s pojišťovnou, vymáhání pojistných plnění;
 • spolky (dříve sdružení) – založení, změny a zrušení spolku, zpracování stanov spolku a dalších souvisejících listin, zastupování před rejstříkovým soudem;
 • sousedské spory – obtěžování souseda imisemi (hlukem, kouřem, odtokem vody, atd.), stavba na cizím pozemku;
 • věcná břemena – zpracování dohod o věcném břemenu na dožití, věcném břemenu cesty a stezky a jiných věcných břemen dle požadavků klienta;
 • omezení svéprávnosti – zpracování návrhu na omezení svéprávnosti a zastupování v předmětném soudním řízení, poradenství ohledně dalších postupů při narušené schopnosti zletilé osoby právně jednat;

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.