Kdy splňuji zákonné podmínky úpadku, resp. kdy jsem v úpadku?

Dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.


Pokud soud vydá rozhodnutí o tom, že jsem v úpadku, jaké to pro mě bude mít následky?

Zejména se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách, které mají být uplatněny přihláškou v insolvenčním řízení, nelze zahájit žádné soudní nebo rozhodčí řízení o pohledávkách, které mají být uplatněny přihláškou v insolvenčním řízení a nelze zahájit exekuci.


Jak pokračuje insolvenční řízení poté, co je rozhodnuto o úpadku dlužníka?

Soud následně rozhodne o způsobu řešení úpadku, a to o konkursu (pro společnosti i pro lidi), reorganizaci (pro velké podnikatele) nebo oddlužení (zejména pro lidi a společnosti, kteří nemají závazky z podnikání).


Kdy může dojít k osvobození od placení zbývajících pohledávek?

Insolvenční soud vydá usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se jedná zejména o uhrazení nejméně 30 % závazků za období 5 let.


Zjistil jsem, že člověk, který mi dluží peníze, na sebe podal insolvenční návrh. Jak mám postupovat?

Je nutné podat v rámci insolvenčního řízení přihlášku pohledávky na předepsaném formuláři a skutečnosti uvedené v přihlášce doložit relevantními listinami, a to vše nejpozději do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Pokud není podána přihláška však, dlužník splní podmínky oddlužení a bude osvobozen od placení zbývajících pohledávek, věřitel již svou pohledávku nikdy nevymůže.


Kde se dozvím, jestli je na někoho vedeno insolvenční řízení a dokdy musím přihlásit svoji pohledávku vůči dlužníkovi?

Všechna probíhající i ukončená insolvenční řízení jsou dohledatelná v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný na internetové adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Lhůta pro podávání přihlášek je uvedena v rozhodnutí o úpadku.

Mám některé závazky z podnikání. Můžu řešit svůj úpadek v oddlužení?

Oddlužení je primárně určeno pro dlužníky, kteří nemají dluhy z podnikání. Pokud má dlužník dluhy z podnikání, lze řešit jeho úpadek oddlužením, pokud s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs, nebo jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Kolik činí náklady insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře?

Náklady insolvenčního správce se při oddlužení plněním splátkového kalendáře skládají z odměny ve výši 750,- Kč a hotových výdajů ve výši 150,- Kč, to vše zvýšené o DPH, za každý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Dlužník v tomto případě insolvenčnímu správci zaplatí celkem za pět let 65.340,- Kč. K této skutečnosti by měl každý dlužník, který uvažuje o podání insolvenčního návrhu, přihlížet.