Co potřebuji k tomu, abych mohl v katastru nemovitostí provést vklad vlastnického práva?

K provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je nutné podat návrh na provedení vkladu učiněný na předepsaném formuláři, jehož přílohou bude smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnického práva, na níž budou podpisy smluvních stran úředně ověřeny (např. kupní nebo darovací smlouva). Dále je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.


Podal jsem žádost o vydání rozhodnutí na úřad, ale úřad moji žádost dosud nevyřídil a už je to několik týdnů. Jak mám postupovat?

Každý úřad má povinnost vydávat rozhodnutí v zákonných lhůtách. Pokud úřad nevydá rozhodnutí v zákonné lhůtě, může žadatel využít tzv. ochranu před nečinností. Žadatel v takovém případě podá nadřízenému úřadu podnět k učinění opatření proti nečinnosti (např. převzetí věci, přikázání nečinnému úřadu, aby sjednal nápravu, pověření jiného úřadu, atd.).


Bylo mi doručeno rozhodnutí úřadu, se kterým nesouhlasím. Co mám dělat?

Proti rozhodnutí úřadu je možné podat odvolání, pokud zákon výslovně nestanoví jinak. Odvolání je nutné podat ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí a je nutné v něm uvést mj. v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.


Podal jsem proti rozhodnutí úřadu odvolání, ale odvolací úřad mi nevyhověl. Můžu se proti tomuto nějakým způsobem bránit?

Proti takovému rozhodnutí je možné podat správní žalobu na zrušení rozhodnutí, o které bude rozhodovat příslušný krajský soud. Tuto správní žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy bylo rozhodnutí oznámeno účastníkovi řízení.


Spáchal jsem jednání, které naplňuje znaky přestupku, ale od tohoto jednání již uplynula delší doba. Jak se můžu bránit?

Přestupek nelze projednat, pokud od jeho spáchání uplynul jeden rok. V takovém případě zaniká odpovědnost za přestupek a pachatel za něj nemůže být potrestán.


Byla mi způsobena škoda na majetku v důsledku spáchání přestupku jinou osobou. Jaká mám práva?

Ten, komu byla způsobena majetková škoda, může uplatnit nárok na její náhradu v řízení o přestupku. Pokud bude v řízení o přestupku škoda a její výše spolehlivě zjištěna, uloží správní orgán pachateli přestupku povinnost ji nahradit. Poškozený je účastníkem řízení a má právo navrhovat důkazy, vyjadřovat se k průběhu řízení, nahlížet do spisu, atd.