Kdy může být zahájena exekuce na majetek dlužníka?

Exekuce na majetek dlužníka může být zahájena na základě exekučního návrhu pouze tehdy, pokud existuje vykonatelný exekuční titul (např. rozsudek soudu, platební rozkaz, rozhodčí nález, notářský zápis s přímou vykonatelností, atd.). Bez příslušného exekučního titulu nemůže soudní exekutor vykonat žádný úkon.


Mám pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím a chci ji nechat exekučně vymáhat. Na kterého soudního exekutora se musím obrátit?

Volba soudního exekutora je ponechána na volbě věřitele. V současné době neexistují žádná zákonná pravidla, která by věřitele omezovala ve výběru soudního exekutora.


Mám výhrady proti činnosti soudního exekutora. Jak se můžu proti činnosti soudního exekutora bránit?

V závislosti na konkrétních okolnostech je možné podat návrh na zastavení nebo částečné zastavení exekuce, podat podnět exekučnímu soudu k výkonu státního nad exekuční činnosti exekutora nebo podat podnět Exekutorské komoře ČR k zahájení kárného řízení.


Jaké jsou důvody zastavení exekuce?

Exekuční titul se nestal vykonatelným, exekuční titul byl zrušen, zastavení exekuce navrhl věřitel, exekuce postihuje věci, které jsou z exekuce vyloučeny, výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce, bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící exekuci, po vydání exekučního titulu zaniklo právo jím přiznané, anebo je exekuce z jiného důvodu nepřípustná.


V rámci exekuce vedené na mého přítele byly soudním exekutorem postiženy i moje věci. Jak mám postupovat?

V této situaci je nutné podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu movitých věcí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věcí. Pokud soudní exekutor návrhu na vyškrtnutí věcí nevyhoví, je nutné podat žalobu na vyloučení věcí k exekučnímu soudu, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí soudního exekutora.


Na můj majetek je vedena exekuce na základě rozhodčího nálezu. Jaké mám možnosti obrany?

Je nutné posoudit příslušný rozhodčí nález a rozhodčí smlouvu či doložku, na jejímž základě byl rozhodčí nález vydán. Řada věřitelů v dřívějších letech (a někteří i v současné době) používala nezákonné rozhodčí smlouvy, což má za následek zastavení exekuce a snížení vymáhané částky o značnou část.


Došlo mi vyčíslení nákladů exekuce, se kterým nesouhlasím, protože náklady exekutora jsou příliš vysoké. Jak se můžu bránit proti těmto požadavkům exekutora?

Soudní exekutor má povinnost vydat tzv. příkaz k úhradě nákladů exekuce, ve kterém určí výši nákladů exekuce a tuto výši odůvodní. Pokud dlužník s výši nákladů nesouhlasí, může proti tomuto příkazu podat námitky, a to do 8 dnů od doručení tohoto příkazu. O výši nákladů exekuce pak rozhoduje soud.


Zjistil jsem, že mi soudní exekutor obstavil bankovní účet. Můžu se dostat alespoň k části mých peněz?

Ano, zákaz nakládání s finančními prostředky na bankovním účtu se nevztahuje na finanční prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce. Tyto finanční prostředky banka na základě žádosti dlužníkovi vyplatí, ale pouze jednou.


Jak vysoké mohou být náklady soudního exekutora?

Náklady exekutora se skládají z odměny a hotových výdajů. Odměna činí 15% z vymožené částky a hotové výdaje ve většině případů činí 3.500,- Kč. Součet odměny a hotových výdajů se zvýší o DPH, která nyní činí 21 %.


Za jakých okolností může soudní exekutor postihnout řidičské oprávnění dlužníka? Jak lze získat řidičské oprávnění zpět?

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění může být provedena pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Soudní exekutor pozastavení řidičského oprávnění zruší, pokud dlužník prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnosti, řidičské oprávnění nezbytně potřebuje, nebo zaplatí-li dlužník nedoplatek výživného na nezletilé dítě.