Právní služby vztahující se k exekucím poskytuji dlužníkům i věřitelům. Exekuce představuje poslední fázi vymáhání pohledávky, která ve většině případů následuje po soudním nebo rozhodčím řízení. V současné době je exekuce velmi častým tématem, neboť roste zadlužení českých domácností a taktéž celkový počet nařízených exekucí. Vzhledem k tomu, že počty exekucí jsou enormní a zároveň se snižuje vymahatelnost exekucí, dopouští se exekuční soudy i soudní exekutoři v některých exekučních případech závažných chyb, které musí následně vést k zastavení exekuce či k jiné procesní nápravě.

V souvislosti s exekucí se na mne v pozici věřitele můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • exekuční návrh – posouzení vykonatelnosti exekučního titulu, zpracování exekučního návrhu, komunikace se soudním exekutorem;
  • obrana proti zastavení exekuce – vyjádření k návrhu povinného na zastavení exekuce, odvolání proti usnesení o zastavení exekuce;

V souvislosti s exekucí se na mne v pozici dlužníka nebo osoby postižené exekucí můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • návrh na zastavení exekuce – posouzení vykonatelnosti exekučního titulu, zpracování návrhu na zastavení exekuce, zastupování při jednání o návrhu na zastavení exekuce;
  • obrana proti nákladům exekuce – výpočet nákladů soudního exekutora, zpracování námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce;
  • návrh na vyškrtnutí ze soupisu věcí učiněného soudním exekutorem;
  • žaloba na vyloučení věcí z exekuce;
  • náhrada škody způsobené soudním exekutorem –vyčíslení škody, která byla způsobena nezákonnou činností soudního exekutora, uplatnění náhrady škody, zastupování v soudním řízení.

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.