Jaké jsou podmínky tzv. nesporného rozvodu manželství?

Manželství trvá déle než jeden rok, manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, došlo ke schválení dohody rodičů o péči a výživě nezletilých dětí a manželé uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů.


Může můj manžel uzavřít úvěrovou smlouvu bez mého souhlasu?

Jeden z manželů může uzavřít úvěrovou smlouvu bez souhlasu druhého manžela, ale pokud se jedná o smlouvu, která není běžná, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takové smlouvy.


Naše manželství je rozvedeno, ale vůbec jsme neřešili náš společný majetek. Co mám nyní dělat?

Rozvodem manželství zaniká společné jmění manželů, které je nutné vypořádat, a to dohodou, rozhodnutím soudu nebo na základě fikce vypořádání, která nastane po 3 letech od rozvodu manželství. Pokud se manželé nedohodnou na vypořádání, měla by být podána žaloba na vypořádání společného jmění manželů příslušnému soudu.


Jsem výlučným vlastníkem domu, ve kterém bydlím se svojí manželkou. Můžu tento dům prodat bez jejího souhlasu?

Ne, v domě je umístěna rodinná domácnost manželů, a tudíž zákon vyžaduje souhlas manžela, který v domě bydlí. Pokud by došlo k prodeji domu bez souhlasu manžela, může se manžel dovolat neplatnosti kupní smlouvy.


Kdy má rozvedený manžel právo na výživné?

Rozvedený manžel má právo na výživné, pokud není schopen sám se živit a tato neschopnost má svůj původ v manželství, lze-li to na něm spravedlivě požadovat s ohledem na jeho věk a zdravotní stav.


Mám podezření, že dítě, které porodila moje manželka, není moje. Co mám dělat?

Otec může podat soudu žalobu na popření otcovství, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem, nejpozději však do šesti let dítěte. Po uplynutí této lhůty může podat soudu návrh na prominutí uplynutí popěrné lhůty.


Jsem těhotná a otec dítěte mi nechce na nic přispívat. Nejsme manželé. Co můžu dělat?

Těhotná žena, která není provdána za otce dítěte, může požadovat po otci dítěte, jehož otcovství je pravděpodobné, výživné po dobu dvou let a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.


Kdy můžu žádat zvýšení výživného na nezletilé dítě?

Rozhodnutí nebo dohodu o výživném soud změní, pokud se změní poměry, za kterých bylo o výživném rozhodováno naposledy, tj. změna zaměstnání, narození dalšího dítěte, snížení výdajů druhého rodiče, špatný zdravotní stav, atd.