Bylo mi doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Co mám dělat?

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání je možné podat stížnost, a to do tří dnů od jeho oznámení.


Jsem obviněn ze spáchání trestného činu a policie mi tvrdila, že jim musím říct, jak se to všechno stalo. Mám povinnost vypovídat?

Ne, každý obviněný má právo odmítnout vypovídat. Policie, ani soud nejsou oprávněni nutit obviněného k výpovědi.


Jsem stíhán pro spáchání trestného činu a chtěl bych mít obhájce. Bohužel na něj nemám dostatek finančních prostředků. Jak mám postupovat?

Pokud obviněný osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, bude rozhodnuto, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Tento návrh může za obviněného podat i např. příbuzný, manžel nebo druh.


Byl mi doručen rozsudek soudu, kterým jsem byl uznán vinným ze spáchání trestného činu. Jak se můžu bránit?

Proti rozsudku má obžalovaný právo podat odvolání, a to do 8 dnů od doručení opisu rozsudku. V odvolání musí být mj. uvedeno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku a řízení, které vydání rozsudku předcházelo. Po podání odvolání bude o celé věci opětovně jednat a rozhodovat nadřízený soud.


Byl jsem odsouzen k trestu odnětí svobody a zvažuji, jestli podám odvolání. Může odvolací soud rozhodnout na základě mého odvolání tak, že se můj trest ještě zvýší?

Ne, protože na základě odvolání obžalovaného nemůže odvolací soud změnit napadený rozsudek v neprospěch obžalovaného. V neprospěch obžalovaného může být rozsudek změněn na základě odvolání státního zástupce, které bylo podáno v neprospěch obžalovaného.


Můj manžel je vyšetřován policií pro podezření ze spáchání trestného činu. Byla jsem předvolána k výslechu. Jaká mám práva?

Pokud je svědek manželem obviněného, případně jeho sourozencem, příbuzným v řadě přímé, osvojitelem, osvojence, partnerem nebo druhem, má právo odepřít výpověď jako svědek. Musí se však na předvolání dostavit.


V mé trestní věci již rozhodl odvolací soud, ale s rozsudkem nesouhlasím. Kam se mám obrátit?

Rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout dovoláním, o kterém bude rozhodovat Nejvyšší soud ČR. Obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce.


Byl mi doručen trestní příkaz, kterým jsem byl uznán vinným ze spáchání trestného činu a byl mi uložen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem. Jak se můžu proti tomuto trestnímu příkazu bránit?

Proti trestnímu příkazu může obviněný podat odpor, a to ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení. V takovém případě se trestní příkaz ruší a následně proběhne hlavní líčení, na kterém se celá věci projedná. V dalším řízení však není soud vázán druhem a výměrou trestu, což znamená, že soud může následně uložit i vyšší trest.


Byla mi doručena výzva k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody, ale v současné době nemohu nastoupit ze zdravotních důvodů. Jak můžu postupovat?

Zákon umožňuje odklad výkonu trestu, jestliže z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví. Pokud byl uložen trest nepřevyšující jeden rok, může být výkon trestu odložen z jiných důležitých důvodů až na dobu tří měsíců od nabytí právní moci rozsudku.


Jaké jsou polehčující okolnosti?

Jedná se o spáchání trestného činu poprvé, v silném rozrušení, pod tlakem závislosti nebo podřízenosti, ve věku blízkém věku mladistvých, v tíživých životních nebo rodinných poměrech a další okolnosti uvedené v § 41 trestního zákoníku.