Pokud s klientem není sjednána žádná odměna, vychází se při stanovení odměny za poskytnuté právní služby z ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. Stanovení odměny dle této vyhlášky je podobné smluvní odměně úkonové, tj. celková výše odměny je stanovena vynásobením odměny za jeden úkon právní služby a počtem jednotlivých úkonů právní služby s tím, že se striktně postupuje dle této vyhlášky.

Při stanovení výše odměny za jeden úkon právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. se vychází z tzv. tarifní hodnoty, která odráží hodnotu konkrétního případu. Pro přiblížení uvedu příklad. Pokud má klient zájem vymáhat dlužné nájemné ve výši 50.000,- Kč, je tarifní hodnotou částka ve výši 50.000,‑ Kč a odměna za jeden úkon právní služby bude činit 3.100,- Kč. Pokud by byla vymáhána částka ve výši 100.000,- Kč, činila by odměna za jeden úkon právní služby 5.100,- Kč.

Toto stanovení odměny se používá taktéž při stanovení náhrady nákladů v soudním řízení, tj. na základě těchto výpočtů Vám bude v úspěšném soudním sporu protistrana povinna uhradit náklady Vašeho advokáta.