Pokud nedojde ke smírnému vyřešení Vašeho případu, bude zřejmě následovat soudní řízení, ať již zahájené na základě Vašeho návrhu, nebo na základě návrhu protistrany. V takovém případě je nutné, abyste byli na řízení plně připraveni a mohli tak účelně hájit svá práva, což vyžaduje podrobnou znalost hmotněprávních i procesních předpisů.

V rámci poskytování právních služeb zastupuji mé klienty v souladu s jejich pokyny v soudních, správních, rozhodčích a exekučních řízeních, a to na základě udělené plné moci.

Před podání žaloby příslušnému soudu nebo návrhu na zahájení správního řízení vždy klienta seznámím se všemi možnostmi postupu ve věci a všemi možnými způsoby skončení daného řízení. Pokud převezmu zastoupení klienta před zahájením řízení, snažím se přimět protistranu ke smírnému vyřešení záležitosti tak, aby se klient mohl vyhnout soudnímu sporu, který by pro něj mohl být nadbytečný.

Můj postup v konkrétním řízení zcela odpovídá zájmům klienta, kterého zastupuji. Mám pravidlo, že nepodávám příslušnému orgánu žádné podání, dokud o tomto podání není srozuměn můj klient. Nemůže se tak stát, že za Vás bude podáno něco, s čím nesouhlasíte. Jakmile je příslušnému orgánu doručena plná moc, příslušný orgán doručuje písemnosti pouze mě jako Vašemu zástupci s tím, že Vás s těmito písemnostmi neprodleně seznámím sjednaným způsobem (osobní předání, zaslání poštou, zaslání e‑mailem).