Co potřebuji k založení společnosti s ručením omezeným?

Zakladatel společnosti s ručením omezeným musí učinit zakladatelské právní jednání formou notářského zápisu, zřídit si živnostenské oprávnění, zajistit složení vkladů do základního kapitálu, zajistit sídlo společnosti a podat návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným příslušnému rejstříkovému soudu.


Jsem minoritní akcionářem v akciové společnosti a nesouhlasím s usnesením valné hromady. Jak se můžu bránit?

Každý akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, a to ve tříměsíční lhůtě ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí usnesení, nejdéle však do jednoho roku od jeho přijetí.


Jsem společníkem společnosti s ručením omezeným a jednatelé mi zabraňují v tom, abych kontroloval stav společnosti. Co proti tomu můžu dělat?

Každý společník má právo na informace, což znamená, že každý společník může od jednatelů požadovat informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. Pokud jednatelé tato práva společníka zkracují, může se společník obrátit na soud s příslušnou žalobou.


Chci zrušit moji společnost. Jak to mám udělat?

Pokud je rušena společnost na základě rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka bez právního nástupce, ruší se společnost s likvidací. Rozhodnutí o likvidaci musí být učiněno formou notářského zápisu. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené společnosti, vyrovnat dluhy a rozdělit likvidační zůstatek mezi společníky. Jednotlivé úkony v likvidaci činí určený likvidátor, kterým bývá většinou určen některý z jednatelů společnosti.


Zjistil jsem, že můj obchodní partner (akciová společnost), který mi již dlouhou dobu dluží za dodávky zboží, je v insolvenci. Zároveň jsem zjistil, že tato akciová společnosti již nemá žádný majetek, ale má jen dluhy. Existuje nějaká šance, jak se dostat ke svým penězům?

Statutární orgán společnosti má povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o úpadku společnosti. Pokud statutární orgán nepodá včas insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Škoda spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.


Jsem podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku. Jaké informace musím uvádět na obchodních listinách?

Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku musí uvádět na obchodním listinách jméno, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky.


Nesjednal jsem si se svým dodavatelem splatnost ceny za dodávané zboží. Kdy je v takovém případě cena splatná?

Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura, anebo ode dne obdržení zboží podle toho, který z těchto dnů nastal později.


Zjistil jsem, že jiný výrobce vyrábí prakticky stejný výrobek jako moje společnost a používá obdobné logo a název. Jak se můžu bránit?

Popsané jednání by mohlo naplňovat znaky nekalosoutěžního jednání. V rámci ochrany proti nekalé soutěži může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, požadovat proti rušiteli, aby se nekalé soutěže zdržel nebo odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.


Jsem společníkem společnosti s ručením omezeným a nemůžu se žádným způsobem domluvit s ostatními společníky na směřování společnosti. Co můžu udělat?

V tomto případě může společník navrhnout prodej nebo odkup obchodního podílu. Pokud se společníci na tomto postupu nedohodnou, může společník podat návrh soudu na zrušení společnosti z toho důvodu, že společnost nemůže vykonávat svou činnosti pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. Při splnění zákonných podmínek může společník ze společnosti vystoupit nebo může dojít ke zrušení účasti společníka ve společnosti soudem.


Jsem jednatelem společnosti, ale již nechci tuto funkci vykonávat. Co pro ukončení funkce musím udělat?

Pokud nedojde k odvolání jednatele z funkce, může jednatel ze své funkce odstoupit. Odstoupení se oznamuje orgánu, který jednatele do funkce zvolil, např. valná hromada nebo jediný společník. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.